ادبیات فارسی

علمی-ادبی

نمونه سؤال زبان فارسی و ادبیّات2 ( نوبت اول) 

لطفا به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب |  
نمونه سؤال زبان و ادبیّات فارسی چهارم ( نوبت اول)

لطفاً به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب |  

نکات و سؤالات

درس تاریخ ادبیات ایرانو جهان 1

سال دوم انسانی

ادامه مطلب |  

صبح

.

علوم تجربی

ادبِيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

شنبه

27/02/1393

قرآن و تعليمات ديني (۳)

دين و زندگی

قبل ازجدول

قرآن و تعليمات ديني(۳)

دين و زندگی

قبل ازجدول

قرآن و تعليمات ديني (۳)

دين و زندگی

قبل ازجدول

اصول عقايد(۲)

دوشنبه

۲۹/2/1393

جبر و احتمال

زمين شناسي

آرايه هاي ادبي

تفسير و علوم قرآني(۲)

چهارشنبه

31/2/1393

عربي (3)

عربي (3)

عربي (3) ويژه ي ادبيات و علوم انساني

عربي (3) ويژه ي علوم و معارف اسلامي

شنبه

3/3/1393

حسابان

زيست شناسي (2) و آزمايشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

دوشنبه

5/3/1393

شيمي (3) و آزمايشگاه

شيمي (3) و آزمايشگاه

جامعه شناسي (2)

جامعه شناسي (2)

چهارشنبه

7/3/1393

زبان خارجي(۳)

قبل ازجدول

زبان خارجي(۳)

قبل ازجدول

زبان خارجي(۳)

قبل ازجدول

زبان خارجي(۳)

قبل ازجدول

شنبه

10/3/1393

فيزيك (3) و آزمايشگاه

فيزيك (3) و آزمايشگاه

تاريخ ايران و جهان (3)

تاريخ اسلام (2)

دوشنبه

12/۰۳/۱۳۹3

زبان فارسي (3)

زبان فارسي (3)

زبان فارسي  تخصصي

زبان فارسي  تخصصي

شنبه

17/3/1393

هندسه (2)

رياضي (3)

رياضي

رياضي

دوشنبه  

19/3/1393

--------

---------

جغرافيا (2)

اخلاق (2)

چهارشنبه

21/3/1393

ادبيات فارسي (3)

ادبيات فارسي (3)

ادبيات فارسي تخصصي

ادبيات فارسي تخصصي

 

 
نمونه سوال تاریخ ادبیات 2 از اول تا آخر کتاب

ادامه مطلب |  
101نمونه سوال از ادبیات فارسی 2
ادامه مطلب |  

101 سؤال از زبان فارسی 2 سال دوم دبیرستان

ادامه مطلب |  

+ادبیات فارسی 1 سال اول دبیرستان
باسمه تعالی           

سازمان آموزش و پرورش استان .......       کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی   

 اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان ....... سؤالات امتحان درس ادبیّات فارسی ( 1 ) رشته : عمومی

نام و نام خانوادگی : ..............................شماره‌ی دانش‌آموزی: .............تاریخ امتحان : ۹ /۳ /۱۳۹۰ ساعت شروع:  ۸صبح          مدّت امتحان :  ۷۵ دقیقه

الف) حفظ شعر : جاهای خالی بیت‌های ناتمام زیر را با کلمات مناسب کامل نمایید . ( 4 مورد )

وزان دل‌خستگانت راست ............. فراهم            /   تو را من .................. در راهم .     50/0

2 در آن نوبت که بندد دست .............. به پای سرو کوهی دام    /    گرم ............... یا نه   /   من از یادت نمی‌کاهم . 50/0

3 ما را سر باغ و بوستان نیست      .................................. 50/0

4 ................................            آسوده که بر کنار دریاست . 50/0

ب)   در عبارات و مصراع‌های زیرمعنی لغات مشخّص شده را بنویسید .(برای هر لغت تنها یک معنی کافیست . )

 ۱ - راهی به مراتب قُرب نداری . 2 - مرا زینت‌بخش ریاحین وازهار می‌نامند .   50/0  

 3 - معلّم از مخمصه رسته بود .    4 - زیب از بنفشه دارد و ازنازبوی ، بوی . 50/0

 5 - حاکم جیره و مواجب این همه جمعیّت را از کجا می‌دهد ؟              6 - اشتر طلبید و محملآراست . 50/.

 7 - تحصیل باید با فراغ‌بال و تأنّیانجام گیرد .                                       8 - بعد از دو سال تازه سر حرف من افتاده‌اند. 50/0

پ )دانش‌های ادبی   ( 3 نمره / 11 سؤال )

هر یک از توضیحات زیر درباره‌ی چه کسی است ؟ الف ) او از خدمتگزاران صدیق جمهوری اسلامی ایران ، فیلم‌ساز و سردبیر مجله‌ی ادبی سوره بود . از آثار تلویزیونی او می‌توان به مجموعه‌های « خان‌گزیده‌ها » و « روایت فتح »‌ اشاره کرد .     ۲۵/۰

 ب ) نقّاش و شاعر معاصر که در کاشان متولّد شد. شعر او ساده ، بی‌آلایش و لبریز از مفاهیم عرفانی است. کتاب او« اتاق آبی » نام دارد .     25/0   

 2 کدام کتاب زیر از نظر نوع ادبیّات تعلیمی با بقیّه متفاوت است ؟ الف ) گلستان ب )‌ بوستان   ج )‌ قابوس‌نامه   د )‌ گلشن راز 25/0

۲ کتاب شعر « مثل چشمه ، مثل رود » از کدام شاعر معاصر زیر است ؟ الف )قیصر امین‌پور  ب ) محمّدرضا عبدالملکیان  ج ) نیما یوشیج 25/0

۴ پر کنید : شعر« در امواج سند » در قالب ............... سروده شده است . 25/0 

۵ پر کنید : گونه‌ای از ادبیّات که بیانگر عواطف و آرزوها و غم‌ها و شادی‌های انسان است ، ادبیات ............ نام دارد . 25/0 

۶ پر کنید :« محمّدتقی بهار » قصیده را به سَبْک ......... می‌سرود . 25/0

۷ ارزشمندترین اثر « علّامه دهخدا » چه نام دارد ؟‌ 25/0 

۸ در بیت زیر کدام کلمات ردیف هستند ؟  کنون رزم سهراب و رستم شنو   دگرها شنیدستی این هم شنو 25/0 

۹ در جمله‌ی « کم کم شهری سپید پوش به استقبالمان می‌آید . » کدام آرایه‌ی ادبی زیر به کار رفته است ؟  الف ) ‌تشبیه    ب ) استعاره    پ ) ‌تشخیص     ت ) کنایه 25/0 

۱۰ کدام بیت زیر مراعات نظیر دارد ؟    الف ) بیستون بر سر راه است مباد از شیرین                                   خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید .  ب )  گفتند به اتفاق یک‌سر      کز کعبه گشاده گردد این در 25/0

11 در شعر زیر «‌ مشبّه » ‌یا «‌ مشبّهٌ‌به »‌ را مشخّص کنید .

هر دم به روی من/ گویدعدوی من/کاین شیوه دری تو  / چون دود می‌رود . 25/0

ت  خودآزمایی

 ۱-با توجّه به داستان «‌خیر و شر »‌ منظور از «ریگ آبدار »‌در بیت زیرکیست ؟     حالی آن لعل آبدار گشاد          پیش آن ریگ آبدار نهاد   50/0

2 با توجّه به درس «در امواج سند»منظور از « ‌سدّ روان »‌ در بیت زیر چیست ؟ از این سدّ روان در دیده‌ی شاه   ز  هر موجی هزاران نیش می‌رفت . 50/0

 3 « ‌هلن کلر » پس از بیماری به وسیله‌ی کدام یک از حواس پنجگانه‌ی خود با جهان خارج ارتباط داشت ؟50/

4 اصطلاح « ‌به روی بزرگوار خود نیاوردن »‌ کنایه از چیست ؟ 50/0

5 منظور از « ‌لباس می‌پوشد تا خود را بپوشد . ‌» چیست ؟ 50/0

 6 منظور از جمله‌ی «‌ هم‌چون مروارید در دل صدف کج و کوله سال‌ها بسته ماند . » چیست ؟ 50/0

ث درک مطلب

۱- با توجّه به ابیات :    جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا        نمانَد در این خانه‌ی استخوانی    متاعی که من رایگان دادم از کف    تو گر می‌توانی مده رایگانی

الف ) منظور از «‌خانه‌ی استخوانی » ‌چیست ؟            ب )‌ در بیت دوّم کدام کلمه استعاره است ؟   50/0

2 در بیت«دلیر جوان سر به گفتارپیر  / بداد و ببود این سخن دل‌پذیر»،«‌دلیر جوان » و «‌ پیر »‌ چه کسانی هستند؟ 50/0

 3 منظور از «‌ دریای خون »‌ در بیت زیر چیست ؟ درآن دریای خون در قرص خورشید  غروب آفتاب خویشتن دید . 50/0

 4 با توجّه به شعر « من تفنگم در مشت    /    کوله‌بارم بر پشت   / بند پوتینم را محکم می‌بندم »‌ بند پوتین را محکم بستن کنایه از چیست ؟ 50/0

 5 مفهوم مصراع دوّم بیت« گفتند به اتّفاق یک سر       کز کعبه گشاده گردد این در   »  چیست ؟ 50/0

 6 مفهوم کنایی «‌ پی بردیم راه دست خودش هم نیست . » را بنویسید. 50/0

7 معادل امروزی عبارت‌های « بخواستم رفت » و « برنشین » را بنویسید . 50/0

8 مقصود از« خورشید علم » در عبارت« در قبرستان بقیع آن سنگ سوّمی قبر خورشید علماست . » کیست ؟ 50/0

ج  معنی و مفهوم بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

۱-خدایی اوراست درخورنده .   25/0    2 چنان نباشیم که خود را فقط تن بینگاریم . 25/0    

3 احدی اعتنا به شأن او نمی‌کند . 25/0  4 سه ماه بود که موی سر بازنکرده بودیم . 25/0

5 در این کار تعبیه‌ای هست . 50/0   6 به موج آویز و از ساحل بپرهیز . 50/0   7 صوفیّه برای اعتکاف در مسجد خلوت می‌گـُزیدند . 50/0   8 چون بسی ابلیس آدم‌روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست 75/0

 9 جهد کن اگرچه اصیل و گوهری باشی ، گوهر تن نیز داری  که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بُوَد . 75/0

10 آن کسی را که در این مـُلک سلیمان کردیم    ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است . 1

11 از جلوه‌ی سبز و سرخ طرح چمنی ریزم          گشته است خـُتن صحرا از بوی دلاویزم . 1  

                                                             سربلندی  و موفّقیت شما عزیزان آرزوی من است .            


 

ادامه مطلب |